Vedtægter for Københavns Trampolinklub

Juni 2018

§ 1 Foreningens navn og tilhørsforhold

§ 1.1 Foreningens navn er Københavns Trampolinklub – forkortet KTK -, skiftet til nuværende navn den 19. juni 2010. Foreningen er stiftet den 14. april 1977 med navnet ’Nørrebro Trampolinklub af 1977’ (NT77).

§ 1.2 Foreningen er medlem af Danmarks Gymnastik Forbund (GymDanmark), organiseret under Danmarks Idrætsforbund (DIF). Medlemskab af andre interessevaretagelsesorganisationer optages, så foreningens samlede virke rettelig og retsligt tilgodeses.

§ 2 Foreningens formål og virke

§ 2.1 Foreningens formål er at udbrede interessen for trampolinspring som både motions- og konkurrence-idræt. KTK vil skabe de bedste forhold og muligheder for medlemmerne til at dyrke trampolinsporten gennem bl.a. talentudvikling og elitearbejde.

§ 2.2 Foreningens formål søges endvidere opfyldt ved salg af varer og tjenesteydelser som relaterer sig til dens virke og fortsatte udvikling.

§ 2.3 Foreningen kan på sit program optage andre idræts-mæssige aktiviteter og aktiviteter som vurderes at understøtte, komplementere eller videreudvikle dens formål og virke.

§ 2.4 Foreningen kan indgå samarbejde med aktører i og uden for Danmark. Samarbejdet fastlægges ved skriftlig aftale.

§ 2.5 Foreningen støtter kulturel mangfoldighed og er uafhængig af politiske, økonomiske og religiøse interesser. KTKs virke hviler på de demokratiske grundværdier, der kendetegner det danske samfund.

§ 3 Hjemsted og hjemting

§ 3.1 Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune med foreningsnummer: 24131, identificeret ved CVR nr.: 29719489.

§ 3.2 Foreningens adresse er forkvindens/-mandens adresse.

§ 4 Medlemskreds

§ 4.1 Som medlem kan optages enhver, som anerkender foreningens formål, vedtægter, værdisæt og etiske kodeks, og som ikke er ekskluderet af D.I.F eller tilsvarende interesseorganisation.

Optagelse kan ske som aktiv medlem eller som passiv medlem. Medlemsskabet er gældende fra tidspunkt for indmeldelse mod betaling af et gebyr. Et medlem er registreret ved et ’brugernavn’.

§ 4.2 Børn og unge under 18 år optages med accept fra forældremyndighed eller værge. Oprettelse af medlemsprofil ved samtidig betaling af indmeldelsesgebyr/kontingent betragtes som accept.

§ 4.3 Æresmedlemmer betragtes som aktive medlemmer.

§ 5 Kapitalforhold og Økonomi

§ 5.1 Foreningens kapital er tilvejebragt ved gaver og opsparede midler. Foreningens udgifter dækkes gennem medlemskontingenter, salg af varer og ydelser, offentlige tilskud, renteindtægter, lejeindtægter (materieludlejning) samt gaver og arv.

§ 5.2 Den del af foreningens kapital, der ikke bindes i materiel eller fast ejendom og som ikke er nødvendig for foreningens drift, tilfalder foreningen (egenkapital).

Foreningens midler må alene komme foreningens sportslige virke til gode, og et evt. overskud af foreningens drift kan alene tilfalde KTK. Bidrag til KTK, uanset hvordan dette ydes og fra hvem, giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller til udbytte af nogen art.

§ 5.3 Medlemskontingent for aktive og passive medlemmer fastlægges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Æresmedlemmer er fritaget for medlemskontingent.

Medlemskontingent opkræves fortløbende månedsvis forud (2018: pr. 34.dag) indtil udmeldelsestidspunktet, jf. § 6.1.

§ 5.4 Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen under hensyn til foreningens nuværende og kommende aktiviteter, foreningens mål for det kommende år og foreningens omfang (medlemmer) og beskaffenhed.

§ 5.5 Deltagelse i konkurrencer, stævner, træningslejre og tilsvarende aktiviteter og arrangementer samt indløsning af konkurrencelicens og lignende sker ved hel- eller delvis egenbetaling. Foreningen kan opkræve et ekstragebyr ved overskridelse af tidsfrister for til-og afmelding til aktiviteter som ikke er omfattet af medlemskontingentet. Indbetalte medlemskontingenter og gebyrer refunderes ikke. Der pålægges et administrationsgebyr ved opkrævning af beløb, der ikke er medlemskontingent. Ved udsendelse af betalingspåmindelser (2. og 3. rykkerskrivelse) pålægges et fastlagt rykkergebyr.

§ 5.6 Regnskabsåret løber fra 01.01 til 31.12.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab. Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte statsautoriserede eller registreret revisor.

§ 5.7 Alle foreningens aktivitetsenheder er underlagt KTKs økonomiske og administrative retningslinjer og håndteres som selvstændige budget- og regnskabs-enheder. Aktivitetsbidrag til foreningens drift og henlæggelser fastlægges af bestyrelsen.

§ 5.8 For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes til enhver tid værende egenkapital.

§ 6 Udmeldelse og eksklusion

§ 6.1 Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt og kan kun ske med varsel svarende til kontingentbetalingen, jf. §5, stk. 3. Medlemmet modtager en skriftlig bekræftelse herpå.

§ 6.2 Er et medlem, trods skriftlig påmindelse, i restance med mere end 3 kontingentbetalinger kan bestyrelsen ekskludere medlemmet, hvilket vil blive meddelt den pågældende skriftligt. Sker eksklusion grundet kontingentrestance, skal restancebeløbet være klubben i hænde, førend medlemsskabet kan genoptages.

§ 6.3 Bestyrelsen kan med mindst 2/3 af bestyrelsens stemmer ekskludere et medlem midlertidigt eller endeligt, såfremt medlemmet ikke overholder foreningens vedtægter, retningslinjer, eller særlige forhold giver anledning hertil. Forinden eksklusion skal et medlem skal have mulighed for at fremlægge sit forsvar direkte over for bestyrelsen og har krav på en skriftlig begrundelse for eksklusion. Er et medlem ekskluderet kan personen forlange sin sag behandlet af en dertil ekstraordinær indkaldt generalforsamling, hvor vedkommende skal have adgang og taleret.

Se § 8.3 for indkaldelsesfrist af ekstraordinær generalforsamling med henblik på behandling af et medlems eksklusionssag.

§ 7 Generalforsamlingen

§ 7.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender i henhold til bestemmelserne, som disse vedtægter foreskriver.

§ 7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel (=21 dage). Indkaldelse til generalforsamling sker via foreningens hjemmeside og kan dertil ske elektronisk direkte til medlemmet eller grupper af medlemmer (f.eks. via Nyhedsbrev/mail, facebook o.lign.).

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftlig ihænde senest 15. februar.

§ 7.3 Generalforsamlingens forhandlinger og afstemninger ledes af en dirigent. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

§ 7.4 Møde-, tale-, og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent

(§ 7.4) kontingent, og som har været medlem i tre betalingsrater.

Stemmeret udøves ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt. Et medlem som er stemmeberettiget og deltager i generalforsamlingen kan kun stemme med én fuldmagt.

Valgbarhed på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, dog skal medlemskabet være indgået senest ved årets begyndelse, dvs. den 1. januar i det år generalforsamlingen finder sted.

For medlemmer u. 15 år tilfalder stemmeafgivelse og valgbarhed indehaver/-e af forældremyndigheden eller værge. For medlemmer u.18 år tilfalder valgbarheden indehaver/-e af forældremyndigheden eller værge.

Medarbejdere (ansatte) har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

§ 7. 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

4. Godkendelse af regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastlæggelse af kontingent

7. Godkendelse af budget

8. Valg af formand/-kvinde

9. Valg af næstformand/-kvinde

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer

11. Valg af 2-3 suppleanter

12. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor og evt. revisorsuppleant

13. Valg af 1-2 regnskabskyndige til intern revision

14. Eventuelt

§ 7.6 Generalforsamlingen kan ved enstemmighed udnævne et æresmedlem.

§ 7.7 Generalforsamlingen træffer som udgangspunkt sine beslutninger ved simpelt flertal.

§ 7.8 Såfremt minimum 1 deltager forlanger skriftlig afstemning skal dette imødekommes. Ved personvalg, hvor flere kandidater opstiller end det antal person som

(§ 7.8) skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved stemmelighed foretages omvalg.

§ 7.9 Forslag om vedtægtsændringer, godkendelse af køb/salg af evt. fast ejendom eller pantsætning heraf, kan vedtages af generalforsamlingen, såfremt mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3 for forslaget.

Stemmer 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for forslaget, uden at kravet om tilstedeværelse af 2/3 af foreningens stemme-berettigede medlemmer er opfyldt, skal der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages, såfremt der opnås et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, der er repræsenteret. Se § 8.2.

§ 7.10 Bestyrelsens beretning, foreningens regnskab og budget samt forslag er tilgængelig for medlemmerne på foreningens hjemmeside.

§ 7.11 Af generalforsamlingsmødet tages referat, hvis gyldighed bekræftes ved dirigentens og referentens underskrift. Referatet foreligger senest 14 dage efter generalforsamlingen og er tilgængelig for medlemmerne på foreningens hjemmeside.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

§ 8.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en tidligere generalforsamling har besluttet dette, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, eller 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til bestyrelsesformanden/-kvinden med forslag til vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling.

§ 8.2 Fristen for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er 14 dage, således at ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter begæringens fremsættelse. Indkaldelse sker på samme vis som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling. Ved beregning af fristen ses bort fra juli måned. Dagsordenen indeholder udover valg af dirigent og referent ét punkt (skrives 1 punkt), som angår begæringens indhold i sin helhed.

§ 8.3 Jf. § 6.2 fastlægges, at indkaldelsesfristen til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med et ekskluderet medlems krav om behandling af sin sag kan dette ske tidligst 14 dage og senest 4 uger efter eksklusionen. Generalforsamlingens afgørelse er endelig.

§ 9 Bestyrelsen

§ 9.1 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer valgt af og blandt stemmeberettigede medlemmer ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, således at forkvinde/-mand samt mindst 2 menige medlemmer vælges i lige år, næstkvinde/-mand og 3 menige medlemmer i ulige år.

Suppleanter vælges årligt. Hvis et medlem udtræder i valgperioden, indtræder suppleanten.

Næstkvinden/-manden indtræder som forkvinde/-mand ved forkvindens/-mandens forfald.

§ 9.2 Bestyrelsen varetager foreningens overordnede ledelse mellem de ordinære generalforsamlinger og arbejdet for at fremme foreningens formål. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende dansk lov, foreningens vedtægter og og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen skal indenfor sit mandat:

· Tilsikre en ansvarlig administrativ og økonomisk foreningsdrift Til at bistå med den daglige administration og drift udpeger bestyrelsen administrative-og ledelsesansvarlige til foreningens primære driftsenheder, sekretariatschefer, og til den sportslige ledelse udpeges en sportschef, en cheftræner samt i nødvendigt omfang sportsfaglige konsulenter. Den sportslige ledelse og den daglige ledelse udgør tilsammen ledelsesteamet. Der kan ikke være personsammenfald mellem sportslig og daglig ledelse.

§ Træffe afgørelser i sager, der ikke iflg. vedtægternes kræver afgørelse af generalforsamlingen, herunder f.eks. nedsætte udvalg, arbejdsgrupper og udpege ressourcepersoner til varetagelse af specifikke opgaver.

§ Tilsikre, at foreningen efterlever de sikkerhedsmæssige foranstaltninger som anses som kutyme indenfor et idrætsmæssigt felt. For såvidt sikkerhed og tryghed påhviler det bestyrelsen at drage særlig omhu for, at foreningens materiel løbende vedligeholdes, og at der årligt sker et ekstern serviceeftersyn og materielgodkendelse tilkendt af en dansk tilsynsmyndighed.

§ Tilsikre, at foreningen efterlever gældende lov, vejledninger og anvisninger som medfølger ved pådragelse af arbejdsgiveransvar, herunder regler for såvidt arbejdsmiljø.

§ 9.3 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil. Bestyrelsen kan delegere repræsentation af foreningen til sportschefen, den daglige ledelse eller i begrænset og nærmere angivet omfang til en ressourceperson.

§ 9.4 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger:

§ en breddeidrætsfaglig ressourceperson

§ en eliteidrætsfaglig ressourceperson

§ en økonomifaglig ressourceperson

§ en sekretær

§ 9.5 Bestyrelsen fastlægger og afholder minimum 4 møder pr. år. Forkvinden/-manden eller minimum to bestyrelsesmedlemmer kan forlange bestyrelsen ekstraordinært indkaldt.

Der føres forhandlingsprotokol (referat) for bestyrelsesmøder.

Forkvinden/-manden eller næstforkvinden/-manden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftlig med dagsorden senest to uger før mødet.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af dens hverv.

Sportschefen og det daglige ledelsesteam deltager i nødvendigt omfang i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

Suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

§ 9.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når forkvinden/- manden eller næstforkvinden/-manden samt minimum tre medlemmer er tilstede.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed er forkvindens/mandens (og i forkvindens/-mandens fravær næstforkvinden/-mandens stemme) udslagsgivende.

Et hvert bestyrelsesmedlem har ret til at forlange en fra bestyrelses flertal divergerende mening ført til protokols, ligesom inhabilitet føres til protokols.

Bestyrelsens beslutninger fremgår af bestyrelsesprotokollen og offentliggøres for medlemmerne på foreningens hjemmeside.

§ 9.7 Udvalg og arbejdsgrupper: Kommissorium for et udvalgs ansvar og arbejdsgruppers opgaver fastlægges af bestyrelsen. Mødereferat fra udvalg, arbejdsgrupper, projektevalueringer mv. tilgår bestyrelsen og den daglige ledelse. Den årlige beretninger fra et udvalg medgår i bestyrelsens beretning i dens helhed.

§ 9.8 Bestyrelsen har pligt til at tegne en bestyrelses-ansvarsforsikring.

§ 10 Tegningsregler og hæftelse

§ 10.1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af forkvinden/-manden eller mindst to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen har mulighed for at give prokura til foreningens daglige ledelse.

Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af materiel og evt. fast ejendom kræves forudgående vedtagelse i bestyrelsen, og således at foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

§ 10.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 11 Foreningens opløsning

§ 11.1 Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en dertil særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse af beslutningen kræves, at mindst 50% af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede og at ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue efter betaling af gælden. Beslutning herom kræver dog alene simpelt flertal.

§ 11.2 I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue efter betaling af gæld, der er i behold, anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller andre almennyttige formål.


Nyheder

Events

Facebook

Kommer snart

Vores støtter